کلیدواژه‌ها = نظریة دادهبنیاد
طراحی الگوی توسعة منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران با نظریة داده‌بنیاد

دوره 2، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 37-48

10.22034/toc.2021.264810.1036

عبدالمالک خواره؛ حبیب الله سالارزهی؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالباسط مرادزاده