نویسنده = نعیمه حشمتی
خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی

دوره 3، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 27-38

10.22034/toc.2022.352455.1088

فرنوش مخلص؛ دلارام سبکرو؛ مهربان عثمان مصطفی؛ یگانه نبئی؛ مهدی حیدری زاده شالی؛ زهرا امینی مستانه؛ نگین رجب بوجانی؛ المیرا جاهدی؛ هدیه محمدی؛ نعیمه حشمتی