دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1400، صفحه 5-66