نمایه نویسندگان

پ

  • پرچکانی، پروانه نقش توانمند‌‌‌سازی زنان د‌‌‌ر توسعۀ اکوتوریسم (مطالعۀ مورد‌‌‌ی: روستای کرد‌‌‌ان کرج) [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 19-28]
  • پیش بین، حسنعلی شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری سلامت در شهر مشهد [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 5-18]

ج

  • جهانیان، منوچهر تبیین اثرات گردشگری مذهبی بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی شهرستان ری [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 55-62]

ح

  • حسین زاده، مهدی واکاوی نسبت زیارت و گردشگری با رویکرد کل‌نگر بر مبنای روایت سفرنامه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 29-36]

خ

  • خوشاب، علی شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری سلامت در شهر مشهد [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 5-18]

ر

  • رادمنش، بهادر واکاوی نسبت زیارت و گردشگری با رویکرد کل‌نگر بر مبنای روایت سفرنامه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 29-36]

ش

  • شاپوری، کورش جایگاه پوشاک سنتی د‌‌‌رتوسعۀ گرد‌‌‌شگری فرهنگی د‌‌‌ر ایران [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 45-54]
  • شهرابی فراهانی، مهدیه میراث تاریخی پوشاک ایران، سفر د‌‌ر اعماق فرهنگ [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 37-44]

ع

  • عزیزی، ریحانه نقش توانمند‌‌‌سازی زنان د‌‌‌ر توسعۀ اکوتوریسم (مطالعۀ مورد‌‌‌ی: روستای کرد‌‌‌ان کرج) [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 19-28]

ق

م

  • مجتبایی، صدیقه شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری سلامت در شهر مشهد [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 5-18]