نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمیان، صدف تأثیر توسعۀ گردشگری قومی بر تساوی جنسیتی مطالعه موردی (تجربۀ زنان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 47-54]
 • ابرقویی فرد، حمیده منظر آیینی از نگاه گردشگری [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 43-50]

ب

 • باصولی، مهدی تأثیرات متقابل جهانی‌شد‌ن فرهنگی و گرد‌شگری فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 23-36]
 • بسته نگار، مهرنوش گردشگری کم‏ شتاب در ساحت فلسفه آهستگی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 37-44]
 • بهشتی، سید محمد غایت «گردشگری با رویکرد فرهنگی» ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 9-16]

پ

 • پورجم، افسانه جهانی‌شدن و مدیریت تنوع فرهنگی در کسب و کارهای گردشگری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 45-54]

د

 • د‌‌اریوش، بابک رویکرد‌‌ منظرین د‌‌ر گرد‌‌شگری کوهستان؛ (مطالعه کوه‌های البرز) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-38]
 • د‌‌ستیار، فاطمه رویکرد‌‌ منظرین د‌‌ر گرد‌‌شگری کوهستان؛ (مطالعه کوه‌های البرز) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-38]

ر

 • رفیعیان، محسن تحلیل کیفی مسیرهای گردشگری شهر یزد با تأکید بر سلسله‌مراتب ورود [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-22]

ز

 • زندی، ابتهال گردشگری حامی فقرا با رویکرد انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 21-32]

س

 • سلیمی، احمدرضا تحلیل اثرات فرهنگی منفی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-20]

ش

 • شیخی، احمد رضا تأثیر توسعۀ گردشگری قومی بر تساوی جنسیتی مطالعه موردی (تجربۀ زنان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 47-54]
 • شیخی، احمد رضا پیامدهای فرهنگی توسعۀ گردشگری در کشور از دیدگاه خبرگان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 21-28]

ص

 • صابونچی، پریچهر گردشگری منظر کاخ ایرانی توصیف و تبیین قصرقاجار تهران با رویکرد منظر [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 29-36]

غ

 • غراب، ناصرالدین شناسایی جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 5-20]

م

 • محمدی، سمیرا تحلیل اثرات فرهنگی منفی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-20]
 • مخلص، فرنوش نقش مفهومی مرکز شهر د‌‌ ر گرد‌‌ شگری شهری بر مبنای روایت سفرنامه‌ها [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 5-10]
 • منصوری، سیدامیر گردشگری فرهنگ، با تکیه بر تفاوت مفهومی «فرهنگ» و «فرهنگی» [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 5-8]
 • موسوی، سیدمحمد تحلیل اثرات فرهنگی منفی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-20]

ن

 • نادعلی پور، زهرا شناسایی جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 5-20]
 • ناصری، سینا منظر بومی کرمان با تأکید بر منظر روستایی به عنوان میراثی در خطر [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 37-42]
 • نیازخانی، معصومه شناسایی جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 5-20]

و

 • وزین، نرگس تأثیر توسعۀ گردشگری قومی بر تساوی جنسیتی مطالعه موردی (تجربۀ زنان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 47-54]
 • وزین، نرگس پیامدهای فرهنگی توسعۀ گردشگری در کشور از دیدگاه خبرگان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 21-28]

ه

 • هاشمی، حمید واکاوی نقش اقامتگا‌ه‌های بوم‌گرد‌ی د‌ر حوزۀ فرهنگ [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 51-62]
 • همتی، مرتضی تبیین الگوی شناختی گردشگری روستایی با رویکرد منظر [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 39-46]