نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیم‌پور، علیرضا راهبردها، علل و چالش‌های توسعۀ فرهنگی با رویکرد توسعۀ گردشگری با استفاده از روش داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 49-56]
 • ابراهیمیان، صدف تأثیر توسعۀ گردشگری قومی بر تساوی جنسیتی مطالعه موردی (تجربۀ زنان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 47-54]
 • ابرقویی فرد، حمیده منظر آیینی از نگاه گردشگری [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 43-50]
 • ابرقویی فرد، حمیده دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]
 • احسانی اسکوئی، سیّده فرزانه فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]
 • احمدی، مارال دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]
 • اسعدی، میرمحمد شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مقصد گردشگری سلامت از دید گردشگران پزشکی سالمند [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 35-48]
 • اسماعیل پور، حسن تبیین نقش بازاریابی داستانسرایی و درگیری سفر بر تمایل و قصد رفتاری در انتخاب یک مقصد گردشگری (رویکرد پدیدارشناسی) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 55-68]
 • اسماعیل‌دخت، محمدرضا پدیدارشناسی مفهوم محله با تأکید بر محلات شهر شیراز در دوران قاجار [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 33-42]
 • اسماعیل دخت، مریم بافت تاریخی به مثابۀ موزه هنرهای بصری جهت گردشگری تاریخی با تأکید بر نمونۀ شیراز [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 21-30]
 • اسماعیل دخت، مریم پدیدارشناسی مفهوم محله با تأکید بر محلات شهر شیراز در دوران قاجار [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 33-42]
 • افضلی، علیرضا نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]
 • اکبرپور بازرگانی، سجاد دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]
 • الهی، مسعود تدوین شاخص‌های ارتقای کیفی محور گردشگری دریاچۀ مهارلو بر اساس الگوی بیوفیلیک؛ متناسب با ساختار شهر [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 30-39]
 • امیری، مریم بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر شکلگیری نقشۀ ذهنی کاربران در ترمینال‌های مسافربری (نمونۀ مورد مطالعه: ترمینال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)) [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 18-29]
 • امینی، بهاره دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]
 • امینی مستانه، زهرا خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • ایمانی خوشخو، محمد حسین واکاوی سبک زندگی جامعۀ معاصر تحلیل سبک سفر و تأثیر بازاریابی فرهنگی بر آن [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 5-16]

ب

 • باصولی، مهدی تأثیرات متقابل جهانی‌شد‌ن فرهنگی و گرد‌شگری فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 23-36]
 • باصولی، مهدی بررسی سیاست های فرهنگی و دینی ایران در جهت توسعه گردشگری حلال [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 25-40]
 • باصولی، مهدی حسینیه، تجلی منظر گردشگری مذهبی شیعی [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 25-32]
 • باصولی، مهدی شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مقصد گردشگری سلامت از دید گردشگران پزشکی سالمند [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 35-48]
 • بختیاری، زهره بررسی فرایند طراحی پروژۀگر دشگری موزۀ معدنِ روی نروژ [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 43-48]
 • بخشی ورزقانی، فاطمه نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]
 • بستانچی، اشرف راهبردهای توسعۀ اکوتوریسم خلاق (مطالعۀ موردی: درۀ کن و سولقان) [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 5-12]
 • بسته نگار، مهرنوش گردشگری کم‏ شتاب در ساحت فلسفه آهستگی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 37-44]
 • بسته نگار، مهرنوش کارناوال: توسعۀ اجتماعی، توسعۀ گردشگری [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 49-52]
 • بهشتی، سید محمد غایت «گردشگری با رویکرد فرهنگی» ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 9-16]

پ

 • پرچکانی، پروانه نقش فرهنگ جامعه محلی در جذب گردشگران کم شتاب (مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرا) [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 41-48]
 • پرچکانی، پروانه راهبردهای توسعۀ اکوتوریسم خلاق (مطالعۀ موردی: درۀ کن و سولقان) [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 5-12]
 • پرچکانی، پروانه نقش توانمند‌‌‌سازی زنان د‌‌‌ر توسعۀ اکوتوریسم (مطالعۀ مورد‌‌‌ی: روستای کرد‌‌‌ان کرج) [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 19-28]
 • پورباقری سیگارودی، امیرحسین تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 5-20]
 • پورجم، افسانه جهانی‌شدن و مدیریت تنوع فرهنگی در کسب و کارهای گردشگری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 45-54]
 • پیش بین، حسنعلی شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری سلامت در شهر مشهد [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 5-18]

ج

 • جاهدی، المیرا خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • جاودان، مجتبی تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 5-20]
 • جاویدی زرگری، مسعود تبیین نقش بازاریابی داستانسرایی و درگیری سفر بر تمایل و قصد رفتاری در انتخاب یک مقصد گردشگری (رویکرد پدیدارشناسی) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 55-68]
 • جهانیان، منوچهر تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 5-20]
 • جهانیان، منوچهر تبیین اثرات گردشگری مذهبی بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی شهرستان ری [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 55-62]

ح

 • حاتمی دهلقی، سولماز مطالعۀ تحلیلی اثر سیاست‌گذاری فرهنگی حکومت‌های صفویه و قاجار بر تحولات پوشاک زنان [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 40-53]
 • حسن زاده، سیروس پیشران‌های گردشگری توسعۀ پایدار در ایران با تأکید بر جهانی‌شدن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 31-42]
 • حسنوند، نیره تفاوت های فرهنگی در مناسک آیینی محرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی فر، فهیمه خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]
 • حسین‌زاده، ضیا شناسایی ظرفیت‌های موجود بر فضای بام جهت توسعۀ گردشگری در شهرهای ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 29-34]
 • حسین‌زاده، ضیا فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]
 • حسین زاده، مهدی واکاوی نسبت زیارت و گردشگری با رویکرد کل‌نگر بر مبنای روایت سفرنامه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 29-36]
 • حسینی، حدیث خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]
 • حشمتی، نعیمه خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • حیدرنتاج، وحید دگرگونی منظر ذهنی شالیزار [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 3-3]
 • حیدری زاده شالی، مهدی خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]

خ

 • خدابنده، پریسا نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]
 • خرم روئی، ریحانه بازخوانی نقش منظر آیینی در توسعۀ گردشگری نمونه مورد مطالعه: امام‌زاده محسن شهر همدان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 13-20]
 • خرم روئی، ریحانه نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]
 • خطیبی، سید محمدرضا تدوین شاخص‌های ارتقای کیفی محور گردشگری دریاچۀ مهارلو بر اساس الگوی بیوفیلیک؛ متناسب با ساختار شهر [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 30-39]
 • خواره، عبدالمالک طراحی الگوی توسعة منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران با نظریة داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 37-48]
 • خوشاب، علی شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری سلامت در شهر مشهد [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 5-18]
 • خوشه بست، فرزانه تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 5-20]

د

 • د‌‌اریوش، بابک رویکرد‌‌ منظرین د‌‌ر گرد‌‌شگری کوهستان؛ (مطالعه کوه‌های البرز) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-38]
 • درخش، سعیده بررسی سیاست های فرهنگی و دینی ایران در جهت توسعه گردشگری حلال [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 25-40]
 • درخش، سعیده حسینیه، تجلی منظر گردشگری مذهبی شیعی [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 25-32]
 • درخش، سعیده شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مقصد گردشگری سلامت از دید گردشگران پزشکی سالمند [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 35-48]
 • د‌‌ستیار، فاطمه رویکرد‌‌ منظرین د‌‌ر گرد‌‌شگری کوهستان؛ (مطالعه کوه‌های البرز) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-38]

ر

 • رادمنش، بهادر واکاوی نسبت زیارت و گردشگری با رویکرد کل‌نگر بر مبنای روایت سفرنامه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 29-36]
 • رجب بوجانی، نگین خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • رحیمی، مجتبی تعیین زمان مناسب گردشگری در بندر چابهار بر اساس شرایط آب‌وهوایی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 5-16]
 • رحیمی نیک، اعظم تببین مدل گردشگری پزشکی،با رویکرد تحلیل مضمون(تم)، مطالعه موردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، ابوذر راهبردها، علل و چالش‌های توسعۀ فرهنگی با رویکرد توسعۀ گردشگری با استفاده از روش داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 49-56]
 • رضایی، ابوذر تعیین زمان مناسب گردشگری در بندر چابهار بر اساس شرایط آب‌وهوایی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 5-16]
 • رضایی، محمد فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]
 • رفیعیان، محسن تحلیل کیفی مسیرهای گردشگری شهر یزد با تأکید بر سلسله‌مراتب ورود [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-22]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 5-20]
 • روحانیان، رضا فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]

ز

 • زندی، ابتهال گردشگری حامی فقرا با رویکرد انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 21-32]

س

 • سالارزهی، حبیب الله طراحی الگوی توسعة منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران با نظریة داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 37-48]
 • سبک رو، دلارام بررسی فرایند طراحی پروژۀگر دشگری موزۀ معدنِ روی نروژ [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 43-48]
 • سبکرو، دلارام خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • ستاری ساربانقلی، حسن تفاوت های فرهنگی در مناسک آیینی محرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرتیپی اصفهانی، محمدرضا خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]
 • سرتیپی اصفهانی، محمدرضا محله به‌ مثابۀ امکانی برای جذب گردشگر (همبستگی اجتماعی در محلات سنتی، عامل قوام حیات محله) [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 54-57]
 • سلیمانی سالار، پانیذ خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]
 • سلیمی، احمدرضا تحلیل اثرات فرهنگی منفی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-20]

ش

 • شاپوری، کورش جایگاه پوشاک سنتی د‌‌‌رتوسعۀ گرد‌‌‌شگری فرهنگی د‌‌‌ر ایران [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 45-54]
 • شاطرزاده، علی تدوین شاخص‌های ارتقای کیفی محور گردشگری دریاچۀ مهارلو بر اساس الگوی بیوفیلیک؛ متناسب با ساختار شهر [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 30-39]
 • شاهچراغی، آزاده رویکرد منظر در تحقق گردشگری فرهنگ با عاملیت پدیدة فرهنگی راه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 21-28]
 • شعبانی، محمد مهدی بررسی مفهوم قلمرو کوچه به عنوان یک عنصر فرهنگی در محلات ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 29-36]
 • شکاری نمین، شیدا طراحی الگوی توسعۀ گردشگری فرهنگی با رویکرد موسیقی نواحی ایران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 43-54]
 • شکوه، سارا شناسایی ظرفیت‌های موجود بر فضای بام جهت توسعۀ گردشگری در شهرهای ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 29-34]
 • شهرابی فراهانی، مهدیه ادراک معنوی گردشگر در گسترۀ فرهنگ [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 5-12]
 • شهرابی فراهانی، مهدیه میراث تاریخی پوشاک ایران، سفر د‌‌ر اعماق فرهنگ [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 37-44]
 • شهرابی فراهانی، مهدیه گردشگری و هویت فرهنگی، نگاهی چندسویه [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 53-54]
 • شیخی، احمد رضا تأثیر توسعۀ گردشگری قومی بر تساوی جنسیتی مطالعه موردی (تجربۀ زنان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 47-54]
 • شیخی، احمد رضا پیامدهای فرهنگی توسعۀ گردشگری در کشور از دیدگاه خبرگان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 21-28]
 • شیرمحمدی، یزدان اثر عوامل کششی و عوامل رانشی بازاریابی در جذب گردشگران سالخوردة فرهنگی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 49-60]

ص

 • صابونچی، پریچهر گردشگری منظر کاخ ایرانی توصیف و تبیین قصرقاجار تهران با رویکرد منظر [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 29-36]
 • صدفی کهنه شهری، پدرام دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]

ض

 • ضیایی، ناجی پژمان بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر شکلگیری نقشۀ ذهنی کاربران در ترمینال‌های مسافربری (نمونۀ مورد مطالعه: ترمینال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)) [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 18-29]

ط

 • طاهری سرمد، فائزه بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر شکلگیری نقشۀ ذهنی کاربران در ترمینال‌های مسافربری (نمونۀ مورد مطالعه: ترمینال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)) [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 18-29]
 • طهماسبی، زهرا خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]

ع

 • عباسی، مطهره اثرات اجتماعی-فرهنگی کوله‎‌گردی در مناطق روستایی با تأکید بر نگرش جامعة محلی (مطالعة موردی: روستای دَرَک) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 61-76]
 • عبدلی، ناهید واکاوی پشیران‌های مؤثر و تدوین سناریوهای توسعۀ گردشگری ماجراجویانه در کویر مرنجاب [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 17-28]
 • عثمان مصطفی، مهربان خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • عزیزی، ریحانه نقش توانمند‌‌‌سازی زنان د‌‌‌ر توسعۀ اکوتوریسم (مطالعۀ مورد‌‌‌ی: روستای کرد‌‌‌ان کرج) [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 19-28]
 • عطری، نفیسه اثر عوامل کششی و عوامل رانشی بازاریابی در جذب گردشگران سالخوردة فرهنگی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 49-60]
 • علیپور، غزال نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]
 • علیقلی، منصوره تببین مدل گردشگری پزشکی،با رویکرد تحلیل مضمون(تم)، مطالعه موردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غراب، ناصرالدین شناسایی جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 5-20]
 • غلامپور، سعید رویکرد منظر در تحقق گردشگری فرهنگ با عاملیت پدیدة فرهنگی راه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 21-28]
 • غلامی قادی، کوثر فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]

ف

 • فتوکیان، سیده معصومه تحلیل فضاهای گردشگری شهرستان رامسر از منظر امنیت با استفاده از تکنیک چیدمان فضا (مطالعۀ موردی: باغ 33 هکتاری شهرستان رامسر) [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 13-24]
 • فرهادی یونکی، مجید پیشران‌های گردشگری توسعۀ پایدار در ایران با تأکید بر جهانی‌شدن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 31-42]

ق

 • قاسمیان دستجردی، پروانه جایگاه پوشاک سنتی د‌‌‌رتوسعۀ گرد‌‌‌شگری فرهنگی د‌‌‌ر ایران [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 45-54]
 • قربانخانی، سمیه تببین مدل گردشگری پزشکی،با رویکرد تحلیل مضمون(تم)، مطالعه موردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی، مجید مقدمه ای بر گردشگری روایی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 17-24]
 • قیدی، سامان نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]

ک

 • کاظمی‌فرد، نرگس نقش فرهنگ جامعه محلی در جذب گردشگران کم شتاب (مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرا) [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 41-48]
 • کرانی، ,زهره واکاوی سبک زندگی جامعۀ معاصر تحلیل سبک سفر و تأثیر بازاریابی فرهنگی بر آن [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 5-16]
 • کریمی، محمد رضا راهبردها، علل و چالش‌های توسعۀ فرهنگی با رویکرد توسعۀ گردشگری با استفاده از روش داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 49-56]
 • کلانتر، علی اصغر مطالعۀ تحلیلی اثر سیاست‌گذاری فرهنگی حکومت‌های صفویه و قاجار بر تحولات پوشاک زنان [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 40-53]

گ

 • گرجی دوز، سمیه طراحی الگوی توسعۀ گردشگری فرهنگی با رویکرد موسیقی نواحی ایران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 43-54]
 • گلشاهی پرشکوه، شقایق فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]

ل

 • لواسانی، محمد شهاب فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]

م

 • مؤذن، سجاد مدرسه، نظرگاه حیاتِ علمی شهرهای اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 57-66]
 • ماهان، امین بازخوانی نقش منظر آیینی در توسعۀ گردشگری نمونه مورد مطالعه: امام‌زاده محسن شهر همدان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 13-20]
 • ماهان، امین فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]
 • مجتبایی، صدیقه شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری سلامت در شهر مشهد [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 5-18]
 • مجیدی، مریم خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]
 • محمدی، سمیرا تحلیل اثرات فرهنگی منفی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-20]
 • محمدی، هدیه خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • محمودیان عطاآبادی، حمید تعیین زمان مناسب گردشگری در بندر چابهار بر اساس شرایط آب‌وهوایی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 5-16]
 • مخلص، فرنوش نقش مفهومی مرکز شهر د‌‌ ر گرد‌‌ شگری شهری بر مبنای روایت سفرنامه‌ها [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 5-10]
 • مخلص، فرنوش خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • مخلص، فرنوش نقش اسطوره‌ای-کارکردی چشمه‌علی دامغان در طول تاریخ [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 55-64]
 • مخلص، فرنوش گردشگری شبانه؛ اقدامی راهبردی یا نمایشی در مدیریت شهری؟ [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 55-58]
 • مرادزاده، عبدالباسط طراحی الگوی توسعة منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران با نظریة داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 37-48]
 • منصورکیایی، کیمیا فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]
 • منصوری، سید امیر بررسی مفهوم قلمرو کوچه به عنوان یک عنصر فرهنگی در محلات ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 29-36]
 • منصوری، سیدامیر گردشگری فرهنگ، با تکیه بر تفاوت مفهومی «فرهنگ» و «فرهنگی» [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 5-8]
 • منصوری، سیدامیر رویکرد منظر در تحقق گردشگری فرهنگ با عاملیت پدیدة فرهنگی راه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 21-28]
 • منصوری، سیدامیر نقش اسطوره‌ای-کارکردی چشمه‌علی دامغان در طول تاریخ [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 55-64]
 • مهربانی گلزار، محمدرضا شناسایی ظرفیت‌های موجود بر فضای بام جهت توسعۀ گردشگری در شهرهای ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 29-34]
 • موسوی، سیدمحمد تحلیل اثرات فرهنگی منفی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-20]

ن

 • نادعلی پور، زهرا شناسایی جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 5-20]
 • نادعلی پور، زهرا اثرات اجتماعی-فرهنگی کوله‎‌گردی در مناطق روستایی با تأکید بر نگرش جامعة محلی (مطالعة موردی: روستای دَرَک) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 61-76]
 • ناصری، سینا منظر بومی کرمان با تأکید بر منظر روستایی به عنوان میراثی در خطر [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 37-42]
 • نبئی، یگانه خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • نصیریان، مهدی دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]
 • نیازخانی، معصومه شناسایی جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 5-20]

و

 • واعظی، محمدرضا تحلیل فضاهای گردشگری شهرستان رامسر از منظر امنیت با استفاده از تکنیک چیدمان فضا (مطالعۀ موردی: باغ 33 هکتاری شهرستان رامسر) [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 13-24]
 • ورمقانی، حسنا خوانش پیکربندی مجموعۀ تاریخی سعدالسلطنه قزوین با تأکید بر شکل و موقعیت عناصر کالبدی فضایی [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 6-17]
 • وزین، نرگس تأثیر توسعۀ گردشگری قومی بر تساوی جنسیتی مطالعه موردی (تجربۀ زنان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 47-54]
 • وزین، نرگس پیامدهای فرهنگی توسعۀ گردشگری در کشور از دیدگاه خبرگان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 21-28]
 • وظیفه دوست، حسین تبیین نقش بازاریابی داستانسرایی و درگیری سفر بر تمایل و قصد رفتاری در انتخاب یک مقصد گردشگری (رویکرد پدیدارشناسی) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 55-68]

ه

 • هاشمی، حمید واکاوی نقش اقامتگا‌ه‌های بوم‌گرد‌ی د‌ر حوزۀ فرهنگ [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 51-62]
 • هاشمی، سید سعید نقش فرهنگ جامعه محلی در جذب گردشگران کم شتاب (مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرا) [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 41-48]
 • همتی، مرتضی تبیین الگوی شناختی گردشگری روستایی با رویکرد منظر [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 39-46]
 • همتی، مرتضی متاورس، یک انقلاب شهری تأثیر متاورس بر اد‌راک مخاطبان از شهر [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 49-56]
 • همتی، مرتضی ایموجی‌سازی شهر نقدی بر ظهور نشانه‌های زبانی نامأنوس در منظر شهری [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 58-63]

ی

 • یعقوبی، نورمحمد طراحی الگوی توسعة منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران با نظریة داده‌بنیاد [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 37-48]