گردشگری شبانه؛ اقدامی راهبردی یا نمایشی در مدیریت شهری؟

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ نقدنظر

نویسنده

دکتری منظر شهری، دانشگاه پاریس 8، فرانسه/پژوهشکدۀ نظر، ایران.

چکیده

با روند گسترش شهرها و تغییر نظام شهرنشینی، مدت‌زمان فعالیت شهروندان در شهر افزایش یافته و بخشی از فعالیت‌های روز در شب ادامه خواهد یافت. از این حیث شب فرصتی برای تعریف مجدد منظر شهر در بازه‌ای از زمان است که تعریفی متفاوت از اجتماع شهری و گردشگری شهر را ارائه می‌دهد. اصطلاح «گردشگری شبانه»، به مکان و زمانی اشاره دارد که گردشگری در آن رخ می‌دهد. بنابراین این ارتباط گردشگری نه با ماهیت فعالیت‌های گردشگری و انگیزه‌های آن، بلکه با زمانی که این اعمال در آن انجام می‌شوند و حدود مکانی آن‌ها، مطرح می‌شود. علی‌رغم تدوین «طرح جامع منظر شبانه»، در اسناد رسمی و ادبیات دانشگاهی، هنوز تعریف درستی از اصطلاح «گردشگری شبانه» ارائه نشده و تحلیلی از دسته‌بندی انوع گردشگری شبانه از حیث نوع مخاطب، گزینش مکان مناسب و نوع فعالیت در بازة زمانی شب صورت نگرفته‌است. در بسیاری از شهرهای جهان، گردشگری شبانه به عنصر اصلی رقابت‌پذیری گردشگری در شهر تبدیل‌شده و سهم اقتصادی مهمی را در اقتصاد شهری به خود اختصاص داده ‌است. مطالعات موجود در طرح جامع منظر شبانه بر روی اقدامات تزئینی و فضاهای خاصی تمرکز دارد، درحالی‌که رویکردی به زمان‌بندی‌های متفاوتی که شب را می‌سازند و تفسیری واقع‌گرا نسبت به گردشگری شبانه و تأثیرات آن وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


  • جمشیدیان، حسین. (1397). حیات شبانه در شهر تهران یک مطالبه است، نه یک انتخاب، گزارشی از پنجمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهش شهری. ادارة کل اخبار چند رسانه‌ای (ایرناپلاس). کد خبر: 83054173 . تاریخ مراجعه: 28/04/1399. قابل دسترس در:URL: https://www.irna.ir/news/83054173/

    Emanuele, E., Giordano, Nofre Mateu, J. & Crozat, D. (2018). «La touristification de la vie nocturne : une nouvelle frontière pour la recherche sur la nuit urbaine». Cybergeo: European Journal of Geography [Online], Political, Cultural and Cognitive Geography, document 866, Online since 15 October 2018, connection on 19 October 2022. URL: http://journals.openedition.org/cybergeo/29473.