گردشگری و هویت فرهنگی، نگاهی چندسویه

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ نقدنظر

نویسنده

د‌‌کتری تخصصی مد‌‌یریت گرد‌‌شگری، مد‌‌یر اد‌‌ارة تحقیق و توسعة پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

صحبت از گردشگری به‌عنوان یک صنعت در قالب محورهای توسعه، همواره با گمانه‌زنی‌های بسیاری روبرو بوده است. مخالفت با این رویکرد به مخدوش‌شدن فرهنگ و هویت فرهنگی جامعه تأکید می‌کند. از این رو دیدگاه‌های مختلف نشان می‌دهند ماهیت سفر و گردشگری و از سوی دیگر هویت فرهنگی نیاز به تحلیل عمیق‌تری دارد. مسیری که تا به امروز طی شده است نمی‌تواند معیار اصلی صحت و درستی فعالیت‌ها باشد. لذا با بررسی عمیق ماهیت گردشگری و از سوی دیگر هویت فرهنگی، مطالعة اهداف هر دو و همچنین چشم‌انداز آن‌ها، این دیدگاه حاصل می‌شود که گردشگری و فرهنگ، پدیده‌های فطری انسانی هستند که هر دو ماهیت هویت انسانی را جستجو می‌کنند. گردشگری و فرهنگ ریشه در ارزش‌ها و وجود معنوی انسانی دارند که نیازمند بازاندیشی هستند تا در جایگاه صحیح خویش محقق شوند. بنابراین در میان سویه‌های گوناگون ارتباط میان گردشگری و هویت فرهنگی، می‌توان با بسترسازی و ایجاد نگاهی متفاوت به هویت فرهنگی و از سوی دیگر گردشگری، همسویی میان آن‌ها برقرار کرد.

کلیدواژه‌ها