تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت گردشگری، دانشکدة علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکدة علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

3 استاد، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار، برنامهریزی توریسم، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، مؤسسة آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران.

چکیده

چکید‌ه|  گردشگریِ رویداد به‌عنوان یکی از عوامل انگیزشی مهم در گردشگری است که در برنامه‌های توسعه و بازاریابی اکثر مناطق، عاملی مهم به‌شمار می‌رود. در صورتی که مدیران و برنامه‌ریزان در تمامی سطوح و تمامی اشکال گردشگری، توسعه‌ای تک‌بعدی را مد نظر قرار دهند و بدون توجه به ذینفعان درون‌نسلی و بین نسلی و تمامی ارکان توسعه اقدام به توسعه کنند، قادر نخواهند بود جاذبه‌ای پایدار ایجاد نمایند و دستیابی به اهداف متنوع توسعة رویداد امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این مقاله با مطالعه و تحلیل ابعاد مختلف موفقیت رویداد، ابعادی که به بهترین وجه بر ادراک جامعة ذینفعان مؤثر و موفقیت رویدادها را تضمین می‌کند، ارائه شد. بدین منظور ابعاد مختلف ارائه‌شده توسط پژوهشگران بررسی و به‌وسیلة پنل خبرگان دسته‌بندی و هم‌مفهوم‌سازی گردید. در این فرایند از ضریب کندال در قالب نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. بدین ترتیب ابعاد و شاخص‌هایی مورد تأیید قرار گرفت که در فرایند اجماع نهایی ضریب کندال آنها بیش از 7/0 بود. نتایج حاکی از این است که عوامل مؤثر بر انتظار و ادراک سه گروه ذینفع مردم محلی، گردشگران و سازمان‌دهندگان رویداد در پنج بُعد فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعة فردی دستیابی به موفقیت برگزاری یک رویداد فرهنگی را ممکن خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


اکبریان، سعیدرضا و بدری، سیدعلی. (1394). تحلیل درک ذینفعان از اثرات و پیامدهای توسعة گردشگری در نواحی روستایی، نمونه‌موردی: منطقة لواسانات. جغرافیا و توسعه، 13(38)، 47-62.
حافظ‌نیا، محمدرضا. (1385). مقدمه‌ای بر روش تحقیق. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات سمت.
خوشه‌بست، فرزانه. (1399). ارائة الگوی مدیریت رویدادهای فرهنگی گردشگری (مورد مطالعه: جشنوارة ادبی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی). رسالة دکتری منتشرنشدة گردشگری، دانشکدة علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران.
ضرغام بروجنی، حمید و صداقت، مریم. (1397). مدل فرایندی توسعة پایدار گردشگری جمهوری اسلامی ایران، نظریه‌ای داده‌بنیاد با تأکید بر برنامه‌های پنج‌سالة توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. گردشگری و توسعه، 7(3)، 725-73.
غلامی، محمد؛ شیبانی امین، عیسی؛ صفر علیزاده، اسماعیل و حسین‌زاده، رباب. (1396). اولویت‌بندی مؤلفه‌های حکمروایی شایسته از دیدگاه فعالان بخش مدیریت شهری (مطالعة موردی: شهر بوکان). جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 7(4)، 77-88.
نظری، محسن؛ قادری، زاهد و فضلوی، سیده فروزنده. (1394). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران. مدیریت دولتی، 7(4)، 699-720.
 
Abdul Wafi, A., Lim, Ch. & Kayat, K. (2018). Understanding sport event visitor’s motivation and satisfaction of small- scale sport event. Journal of Tourism Hospitality and Invironment Management, 2(3), 13-24.
Aksu, A., Tarcan Içigen, E. & Ehtyiar, R. (2010). A Comparison of Tourist Expectations & Satisfaction: A Case Study from Antalya Region of Turkey. Directory of Open Access Journals, Turizam, 14(2), 66-77.
Allen, J., O’Toole, W., McDonnell, I. & Harris, R. (2002). Festival and Event Management. 2nd (ed.). New York: John Wiley & Sons.
Alrwafjah, M. M., Fernando, A. G. & Rafael Cortes, M. (2019). Residents’ Perceptions & Satisfaction toward Tourism Development: A Case Study of Petra Region, Jordan. Sustainability, 11(7), 1907.
Anastassova, L. (2017). Destination experience perception versus tourist expectations based on destination image in their minds: empiric. Conference Proceedings, 7th Advanced Tourism Marketing Conference, Casablanca, Morocco.
Andersson, T. D. & Getz, D. (2008). Stakeholder Management Strategies of Festivals. Journal of Convention & Event Tourism, 9(3), 199-220.
Argenti, J. (1997). Stakeholders: the case against. Long Range Planning, 30(3), 442-445.
Atkinson, J. (2016). What motivates stakeholders’ engagement with music festivals?. BA (Hons) Event Management. Cardiff: Cardiff Metropolitan University.
Bazzanella, F. (2019). Perceptions and Role of Tourist Destination Residents Compared to Other Event Stakeholders in a Small-Scale Sports Event. The Case of the FIS World Junior Alpine Ski Championships (2019)in Val di Fassa. Sustainability, 11, 6909.
Blain, C., Levy, S. E. & Ritchie, J. (2005). Destination Branding: Insights & Practices from Destination Management Organizations. Journal of Travel Research, 43(4), 328-338.
Boonpat, O. & Suvachart, N. (2014). Tourist Expectation and Tourist Experience in Cultural Tourism. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2(3), 124-132.
Bowdin G., Allen, J., O’Toole, W., Harris, R. & McDonnell, I. (2011). Events Management. 3nd (ed.). Great Britain: Elsevier Ltd.
Bull, C. & Lovell, J. (2007). The Impact of Hosting Major Sporting Events on Local Residents: an Analysis of the Views and Perceptions of Canterbury Residents in Relation to the Tour de France 2007. Journal of Sport & Tourism, 12(3-4), 229-248.
Campbell, A. (1997). Stakeholders: the case in favour. Long Range Planning, 30(3), 446-449.
Cardenas, D. A., Byrd, E. T. & Duffy, L. N. (2015). An Exploratory Study of Community Awareness of Impacts and Agreement to Sustainable Tourism Development Principles. Tourism and Hospitality Research, 15(4), 254–266.
Chang Y-C. (2020). Creating Value through the Performing Arts Festival: The Multi-Stakeholder Approach. Journal of Macromarketing, 40(2), 185-200.
Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating. Academy of Management. The Academy of Management Review, 20(1), 92-117.
Clawson, M. & Knetsch, J. L. (1966). Economics of Outdoor Recreation. Baltimore, MD: Johns Hopkins, Baltimore.
Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play. San Francisco: Jossey-Bass.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: HarperPerennial.
Deák, C. (2006). A projektmenedsment érettsége (Maturity of project management). Bp. Manag. Rev, 37, 60–68.
Franco, M. & Stevao, C. (2010). The Role of Tourism Public-Private Partnerships in Regional Development: A Conceptual Model Proposal. Cadernos EBAPE.BR, 8, 600-612.
Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston: MA.
Fredline, E. & Faulkner, B. (2000). Host community reactions: A cluster analysis. Annals of Tourism Research, 27(3), 763-784.
Getz, D. & Frisby, W. (1988). Evaluating management effectiveness in community-run festival. Journal of Travel Research, 27(1), 22-27.
Getz, D. (1991). Festivals, Special Events, and Tourism. New York: Van Nostrand Reinhold.
Getz, D. (2008). Progress in Tourism Management-Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29(3), 403-428.
Getz, D. (2012). Event Studies: Discourses & Future Directions. Event Management, 16(2), 171-187.
Gibson, K. (2000). The moral basis of stakeholder theory. Journal of Business Ethics, 26(3), 245-257.
Gilmore H. J. & Pine II B. J. (2002). Differentiating hospitality operation via experience: why selling services is not enough. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43(3), 87-96.
Guerrero Melo, D. (2013). A model of public intervention for music festivals as creative industries in small and medium-size cities: an assessment of the case of Enschede. Unpublished Master Thesis, University of Twente, Faculty of BMS: Behavioural, Management and Social Sciences, Enschede, Netherlands.
He, P., He, Y. & Xu, F. (2018). Evolutionary Analysis of Sustainable Tourism. Annals of Tourism Research, 69, 76–89.
Hernandez-Mogollon, J. M., Folgado-Fernandez, J. A. & Oliveira Duarte, P. (2014). Event tourism analysis and state of the art. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 5(2), 83-102.
Jago, L., Dwyer, L., Lipman, G., Van Lill, D. & Vorster, Sh. (2010). Optimising the potential of mega-events: An overview. International Journal of Event and Festival Management, 1(3), 220-237.
Kaplanidou, K. & Vogt, Ch. (2010). The Meaning & measurement of a sport event experience among active sport tourists. Journal of Sport Management, 24(5), 544-566.
Kaplanidou, K., Kerwin, Sh. & Karadakis, K. (2013). Understanding sport event success: exploring perceptions of sport event consumers and event providers. Journal of Sport Tourism, 18(3), 137-159.
Kerstetter, D. & Cho, M. (2004). Tourists’ information search behavior: The role of prior knowledge and perceived credibility. Annals of Tourism Research, 31(4), 961–985.
Kim, H. J., Chen, M. H. & Jang, S. (2006). Tourism Expansion and Economic Development: The Case of Taiwan. Tourism Management, 27(5), 925-933.
Kim, J.-H., Ritchie, J. R. B. & McCormick, B. (2012a). Development of a scale to measurememorable tourism experiences. Journal of Travel Research, 51(1), 12-25.
Kim, K., Hallab, Z. & Kim, J.-N. (2012b). The moderating effect of travel experience in a destination on the relationship between the destination image and the intention to revisit. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21, 486-505.
Kim, J.-H. & Ritchie, J. R. B. (2013). Cross-cultural validation of a Memorable Tourism Experience Scale (MTES). Journal of Travel Research, 53(3), 323-335.
Kose, H., Argan, M.T. & Argan, M. (2011). Special event management & event marketing: A case study of TKBL all-star 2011 in Turkey. Journal of Management & Marketing Research, 8, 1-11.
Lamberti, L., Noci, G., Guo, J. & Zhu, Sh. (2011). Mega-Events as Drivers of Community Participation in Developing Countries: The Case of Shanghai World Expo. Tourism Management, 32(6), 1474-1483.
Lane, B. (2018). Will Sustainable Tourism Research Be Sustainable in the Future? An Opinion Piece. Tourism Management Perspectives, 25, 161–164.
Ma, S. C., Egan, D., Rotherham, I. & Ma, S. M. (2011). A framework for monitoring during the planning stage for a sports mega-event. Journal of Sustainable Tourism, 19(1), 79-96.
Malfas, M. & Theodoraki, E. & Houlihan, B. (2004). Impacts of the Olympic Games as Mega-Events. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-municipal Engineer - PROC INST CIVIL ENG MUNIC ENG, 157(3), 209-220.
Morgan, M. (2008). What makes a good festival? Understanding the event experience. Journal of Event Management, 12(2), 81-93.
Nicholson, R. & Pearce, D. (2001). Why do people attend events: A comparative analysis of visitor motivations at four South Island events? Journal of Travel Research, 39(4), 449–460.
Ohmann, S., Jones, I. & Wilkes, K. (2006). The Perceived Social Impacts of the 2006 Football World Cup on Munich Residents. Journal of Sport & Tourism, 11, 129-152.
O’Sullivan, E. L. & Spangler, K. J. (1998). Experience Marketing-Strategies for New Millennium. Venture publishing, Inc. State College.
Otto, J. E. & Ritchie, J. R. B. (1996). The service experience in tourism. Tourism Management, 17(3), 165–174.
Preuss, H. (2006). Lasting Effects of Major Sporting Events. Retrieved May 15, 2020 from: www.idrottsforum.org.
Pine, J. B. & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to theexperience economy. Harvard Business Review, 76(4), 97–105.
Pinto, M. B. & Pinto, J. K. (1991). Determinants of cross-functional cooperation in the project implementation process. Project Managemant Journal, 22(2), 15–20.
Reid, S. & Arcodia, Ch. (2002). Understanding the role of the stakeholder in event management, university of Groningen. Journal of Sport Tourism, 7(3), 20-22.
Schulenkorf, N. (2010). The roles and responsibilities of a change agent in sport event development projects. Sport Management Review, 13(3), 118-128.
Sequeira Couto, U., Tang, W.S.L. & Boyce, P. (2017). What makes a motorsports event enjoyable? The case of Macau Grand Prix. Journal of Convention & Event Tourism, 18(1), 26-40.
Silvers, J. R. (2004). Professional Event Coordination. Hoboken, NJ: Wiley.
Sternberg, E. (1997). The iconography of the tourism experience. Annals of Tourism Research, 24(4), 951-969.
Sun Tung, V. R. & Ritchie, J. R (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of Tourism Research, 38(4), 1367-1386.
Szabó, L. & Gaál, Z. (2006). Project success & project excellence. Sharing knowledge & success for the future—Congress reports 18th, Euromaintenance Congress & 3rd World Congress on Maintenance, Switzerland, Basel (pp. 193–198).
Tian Cole, Sh. & Chancellor, H. CH. (2008). Examining the festival attributes that impact visitor experience, satisfaction & re-visit intention. Journal of Vacation Marketing, 15(4), 323–333.
Tigre Moura, F., Gnoth, J. & Deans, K. R. (2015). Localizing Cultural Values on Tourism Destination Websites: The Effects on Users’ Willingness to Travel and Destination Image. Journal of Travel Research, 54(4), 528–542.
Trauer, B. & Ryan, C. (2005). Destination Image, Romance and Place Experience—an Application of Intimacy Theory in Tourism. Tourism .
Management, 26, 481-491.
Trošt Lesic, K., Dropulic Ružic, M. & Križman Pavlovic, D. (2015). Identification and analysis of cultural event stakeholders in a tourism destination: Case study of “TeTa - Teran and Truffle festival”. In J. Gržinic & K. Vodeb -Pula  (Eds.), Cultural Tourism and Destination Impacts. Juraj Dobrila University of Pula, (pp. 61-92).
Uriely, N. (2005). The tourist experience: Conceptual developments. Annals of Tourism Research, 32(1), 199-216.
Vroom, V. H. (1994). Work and Motivation. New York: Wiley.
Wong, M. M. C., Cheung, R. & Wan, C. (2013). A Study on Traveler Expectation, Motivation & Attitude. Contemporary Management Research, 9(2), 172.
Yan, Q., Zhang, H. & Li, M. (2012). Programming quality of festivals: conceptualization, measurement, and relation to consequences. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(4), 653- 673.
Yoon, Y-S., Lee, J-S. & Lee, C-K. (2010). Measuring festival quality & value affecting visitors’ satisfaction & loyalty using a structural approach. International Journal of Hospitality Management, 29(2), 335–342.