دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تببین مدل گردشگری پزشکی،با رویکرد تحلیل مضمون(تم)، مطالعه موردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22034/toc.2023.377720.1104

سمیه قربانخانی؛ اعظم رحیمی نیک؛ منصوره علیقلی


تفاوت های فرهنگی در مناسک آیینی محرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22034/toc.2023.368818.1101

نیره حسنوند؛ حسن ستاری ساربانقلی