تعداد مقالات: 36

18. شناسایی جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 5-20

10.22034/toc.2020.239222.1006

معصومه نیازخانی؛ زهرا نادعلی پور؛ ناصرالدین غراب


19. تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان

دوره 2، شماره 5، تابستان 1400، صفحه 5-20

10.22034/toc.2021.255170.1028

فرزانه خوشه بست؛ منوچهر جهانیان؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مجتبی جاودان؛ امیرحسین پورباقری سیگارودی


21. مقدمه ای بر گردشگری روایی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1400، صفحه 17-24

10.22034/toc.2021.306119.1052

مجید قربانی؛ نازنین آذرنژاد


23. رویکرد منظر در تحقق گردشگری فرهنگ با عاملیت پدیدة فرهنگی راه

دوره 2، شماره 5، تابستان 1400، صفحه 21-28

10.22034/toc.2021.261857.1034

سعید غلامپور؛ سیدامیر منصوری؛ آزاده شاهچراغی