تعداد مقالات: 24
3. ادراک معنوی گردشگر در گسترۀ فرهنگ

دوره 2، شماره 4، بهار 1400، صفحه 5-12

مهدیه شهرابی فراهانی


5. تحلیل اثرات فرهنگی منفی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 11-20

سمیرا محمدی؛ سیدمحمد موسوی؛ احمدرضا سلیمی


13. گردشگری کم‏ شتاب در ساحت فلسفه آهستگی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 37-44

مهرنوش بسته نگار


18. شناسایی جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 5-20

معصومه نیازخانی؛ زهرا نادعلی پور؛ ناصرالدین غراب


22. منظر آیینی از نگاه گردشگری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 43-50

حمیده ابرقویی فرد