تعداد مقالات: 48

3. ادراک معنوی گردشگر در گسترۀ فرهنگ

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1400، صفحه 5-12

10.22034/toc.2021.247249.1021

مهدیه شهرابی فراهانی


24. شناسایی جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران

دوره 1، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 5-20

10.22034/toc.2020.239222.1006

معصومه نیازخانی؛ زهرا نادعلی پور؛ ناصرالدین غراب


25. تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان

دوره 2، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 5-20

10.22034/toc.2021.255170.1028

فرزانه خوشه بست؛ منوچهر جهانیان؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مجتبی جاودان؛ امیرحسین پورباقری سیگارودی