تعداد مقالات: 30
18. شناسایی جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 5-20

10.22034/toc.2020.239222.1006

معصومه نیازخانی؛ زهرا نادعلی پور؛ ناصرالدین غراب


19. تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان

دوره 2، شماره 5، تابستان 1400، صفحه 5-20

10.22034/toc.2021.255170.1028

فرزانه خوشه بست؛ منوچهر جهانیان؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مجتبی جاودان؛ امیرحسین پورباقری سیگارودی


21. رویکرد منظر در تحقق گردشگری فرهنگ با عاملیت پدیدة فرهنگی راه

دوره 2، شماره 5، تابستان 1400، صفحه 21-28

10.22034/toc.2021.261857.1034

سعید غلامپور؛ سیدامیر منصوری؛ آزاده شاهچراغی


25. طراحی الگوی توسعة منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران با نظریة داده‌بنیاد

دوره 2، شماره 5، تابستان 1400، صفحه 37-48

10.22034/toc.2021.264810.1036

عبدالمالک خواره؛ حبیب الله سالارزهی؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالباسط مرادزاده